Visselblåsarpolicy

Inledning & syfte

Vi har regler och lagar som styr vår verksamhet. Samtliga är ansvariga för att känna till och följa dem.

Om någon bryter mot reglerna kan det skada både företaget och dess anställda. Visselblåsarpolicyn är framtagen för att uppmuntra anställda att vara öppna och rapportera när något går fel eller inte fungerar som det ska.

 

Vem kan rapportera?

Alla som har koppling till vår verksamhet kan rapportera: anställda, inhyrd personal (konsulter), praktikanter, kunder, underleverantörer etc. Det spelar ingen roll om du har information före, under eller efter din koppling till oss. Skyddet gäller även för dem som hjälper rapportören, t.ex. fackligt ombud.

 

Exempel på missförhållanden

 • Lagbrott
 • Skatte- & bokföringsbrott
 • Pengatvätt
 • Överträdelser av dataskyddsregler
 • Korruption
 • Missbruk av verksamhetens eller offentliga medel
 • Stöld
 • Brott mot myndighetsföreskrifter
 • Illojal konkurrens
 • Handlingar som innebär fara för liv, hälsa och miljö
 • Sexuella trakasserier eller andra allvarliga trakasserier eller diskriminering i någon form
 • Andra olämpliga eller oprofessionella beteenden, maktmissbruk etc.

 

Skydd för rapportörer

Den som rapporterar får skydd mot repressalier. Det är förbjudet att straffa eller diskriminera dem. Skyddet gäller även om informationen är konfidentiell.

 

Hur ska man rapportera?

Man kan rapportera muntligt eller skriftligt till din närmsta chef, HR eller skicka ett mail till whistleblower@swede-wheel.se. Det finns också ett anonymt formulär på hemsidan där du kan rapportera, www.swede-wheel.se. Du kan även rapportera externt till myndigheter om det behövs.

 

Vad händer sen?

Alla rapporter utreds, internt eller externt. Inom 7 dagar ska en bekräftelse på mottagandet av ärendet skickas. Visselblåsaren får information om utredningen inom 3 månader och kan också bli kontaktad om det behövs.

 

Anonymitet & Konfidentialitet

Rapportören kan vara anonym om den så vill, men vi kan inte ge återkoppling på helt anonyma rapporter. Visselblåsarens identitet avslöjas bara om det är nödvändigt, som för polis eller myndigheter. Personen får information innan identiteten avslöjas om möjligt.

Anonymt formulär

Vill du rapportera något kan du skriva ett meddelande i formuläret här nedan. Du väljer själv om du vill vara anonym. Ditt meddelande skickas till en HR-representant på Swede-Wheel med tystnadsplikt.

{ "fields": [{"id":"42b2953f-e78c-4f30-a436-813679abc48e","name":"namn","label":"Namn","placeholder":"Namn (valfritt)","value":[],"type":"Text","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"52aa3782-0e60-4cec-8e2c-6b9a1d21b7d3","name":"email","label":"E-mail","placeholder":"E-mail (valfritt)","value":[],"type":"Text","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"4546bc48-e4c8-4d8b-8c4f-e6e6c1611334","name":"meddelande","label":"Meddelande","placeholder":"Skriv ditt meddelande här","value":[],"type":"Textarea","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":100}], "terms": null }